Untitled Document
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ((IDKU) : สํานึกดี-มุ่งมั่น-สร้างสรรค์-สามัคคี (Integrity-Determination-Knowledge creation-Unity)
Untitled Document
เมนู

สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 13 พ.ย. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสรุปสาระการประชุมทางวิชาการGlobal Citizenship : Challenge Oportunities and Responses
ขอส่งรายงานการประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2556
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกา่รประเมินผลในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2557
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนกำหนดการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมสัมมนา Thammasart University International ELT Conference ครั้งที่ 2
แจ้งระบบจองห้อง E-Faculty ขัดข้องชั่วคราว
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติืการอุดมศึกษา พ.ศ. .....
การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2557

ข่าวภายใน
ขอให้สำรวจบุคลากรที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
แจ้งการจองห้องเรียน
New Midterm Examination Outline For 01355113
เปิิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปีงบประมาณ
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล มคอ.3 ออนไลน์ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่อยู่ในความดูแลประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ (XL62) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 – 12.00 น.

กิจกรรม
โครงการสัมนาบุคลากรภาควิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง "งานได้ผล คนเป็นสุข" วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
โครงการบรรยายเรื่อง "ระบบเสียงภาษาอังกฤษ และ การแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2556
โครงการ Green Please วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
งานวันปีใหม่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ห้องโถงอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งานวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
งานแสดงมุฑิตาจิต ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
KU Quiz 2012 วันที่ 29 สิงหาคม 2555
การบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2555
โครงการปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

facebook
ผลสอบ KAT
ผลสอบ KAT TEST ประจำภาคต้น ปี 2555
Course Syllabus
ภาคปลาย ปี 56
ภาคต้น ปี 56
ภาคฤดูร้อน ปี 56
ภาคปลาย ปี 55
ภาคต้น ปี 55
ภาคฤดูร้อน ปี 54
ภาคปลาย ปี 54
ปฏิทินการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุกการศึกษาจากองค์การซีมีโอ
การจัดการความรู้
01355112 Inter
01355112
SLA For 01355112
Audio 01355118